Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

Prijelaz iz društvene iluzije u održivost, transparentnost i poštenje - kao organizatori traže se kreativni profesionalci iz različitih sektora i industrija, kao poslovni partneri traže se proizvođači papirnatog i metalnog novca, otvoreni su natječaj za dizajn novih novčanica i kovanica, te natječaj za oficijalnu pjesmu inovativnog alternativnog sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti.

Iluziju o blagostanju i vječnom ekonomskom rastu zamijenile su tragične posljedice stvarnosti beskrajnog povećanja zaduženja, poreza i inflacije. Umjesto promovirane globalne sreće, nastupilo je vrijeme zombi banaka, zombi valuta, zombi država, zombi poduzeća, zombi poslova i zombi individua. Svijet je u kaosu iz kojeg postoji samo jedan izlaz: Promijeniti način na koji funkcionira novac!

administrator
Valutazione attuale: / 2
ScarsoOttimo 

Passaggio dall'illusione sociale alla sostenibilità, trasparenza e onestà - cercasi come organizzatori creativi professionisti in differenti settori e industrie, come business partners cercasi produttori di denaro cartaceo e metallico, sono aperti il concorso per il miglior design di nuove banconote e monete, ed il concorso per la canzone ufficiale dell'innovativo sistema alternativo di stima del valore e dello scambio. 

L'illusione di benessere e di eterna crescita economica è stata sostituita dalle tragiche conseguenze della realtà di infinito aumento del indebitamento, delle tasse e dell'inflazione. Invece della pubblicizzata felicità globale, è arrivato il tempo delle zombie banche, zombie monete, zombie stati, zombie aziende, zombie lavori e zombie individui. Il mondo è nel caos dal quale esiste una sola via d'uscita: Cambiare il modo in cui funziona il denaro!

administrator
Valutazione attuale: / 7
ScarsoOttimo 

'Global Monetary Reform And The Transformation Of Society' - a material which contains unbelievable hidden facts about the law, man and monetary system is suddenly excluded from the official program of the First international social transformation conference by its Organizing committee.

17 April 2012, Organizers of the ISTC:
Dear colleagues, it is my pleasure to address this to you on behalf of “The 40 Foundation”, a Paris and Geneva based international NGO that supports independence of science, transdisciplinarity and global transition to more just and environmentally sustainable society. We are pleased to announce that on the 10th - 12th July 2012 the 40 Foundation, together with New Economics Foundation and Global Round Table is organizing the First International Social Transformation Conference, themed "Energy Currency" - to be held in the city of Split (Croatia). The event aims to place the study of alternative monetary systems within mainstream economic thinking and put global monetary reform onto the political agenda. If you find it possible to deliver a relevant paper and a presentation accordingly then it is our pleasure to invite you to join the conference as a speaker.

09 May 2012, Organizers of the ISTC:
Your presentation is under reviewing by the Board.

17 May 2012, Organizers of the ISTC:
For the participants of the Conference we have a special offer concerning accommodation. Please find enclosed herewith the details about the hotel and prices. You have an opportunity to order an official dinner (90 EUR) in the historical place – Villa Dalmatia. And one more interesting option is a guide city tour around Split with dinner in the restaurant Villa Rosina on July, 11.

21 May 2012, Organizers of the ISTC:
Dear Mr. Duric, the Organizing Committee of the First International Social Transformation Conference is happy to announce that your abstract has been accepted.

19 June 2012, Organizers of the ISTC:
Please accept my cordial apologies, but I must regretfully inform you that our scientific committee has reviewed papers submitted to the conference and decided not to include your speech into the program of the conference.

25 June 2012, Aljosa Duric:
According to some sacred principles, not only that economy is not a science, it is not social either. Science is a very different thing from ideology. Although both produce truth, we are not playing with one, but with two types of knowledge. And then when there is a lack of evidence and censorship of information, there comes the rational man who buys neither one nor the other served propaganda.

Dear ISTC Organizing Committee, it is often said that you cannot change what you refuse to confront. It may sound strange, but we are not at all surprised by the sudden exclusion of the presentational material "Perception Of Socio-Economic Problematics And Global Monetary Reform Vision" from the official conference program. The existence of Crom Alternative Exchange Association is more than rich with similar experiences. From our side, your tragicomically decision change is interpreted as a result of the influence of higher power that is motivated by the danger of spreading among the general population the unbelievable hidden facts about the state, law, man, person, money, monetary system, banks and debt which comes straight from the horse's mouth – government office. Wolf has always been a wolf, simply because sheep has always been a sheep; I'm using this opportunity to inform you that this is the point at which our paths diverge. Our still leads toward the final liberation from absolute dictatorship and economic slavery. Addio.

administrator
Valutazione attuale: / 2
ScarsoOttimo 

'Globalna Monetarna Reforma I Transformacija Društva' - materijal koji sadrži nevjerojatne skrivene činjenice o zakonu, čovjeku i monetarnom sustavu, iznenada je od strane Organizacijskog odbora isključen iz službenog programa Prve međunarodne konferencije o društvenoj transformaciji.

17 travnja 2012, Organizatori ISTC-a:
Poštovani kolege, zadovoljstvo mi je obratiti vam se s ovim u ime "The 40 Foundation", međunarodne nevladine organizacije bazirane u Parizu i Ženevi koja podržava neovisnost znanosti, transdisciplinarnost i globalnu tranziciju u pravednije i ekološki održivije društvo. Sa zadovoljstvom najavljujemo da "The 40 Foundation", "New Economics Foundation" i "Global Round Table" na temu "Energetska Valuta" od 10-og do 12-og srpnja 2012 godine u Splitu organiziraju "Prvu Međunarodnu Konferenciju O Društvenoj Transformaciji". Ovo događanje ima za cilj proučavanje alternativnih monetarnih sustava plasirati unutar glavne struje ekonomskih razmišljanja i ubaciti globalnu monetarnu reformu u politički dnevni red. Ako ste u skladu s time u stanju dostaviti relevantne papire i prezentaciju, bit će nam zadovoljstvo pozvati vas da se kao govornik pridružite održavanju konferencije.

09 svibnja 2012, Organizatori ISTC-a:
Vašu prezentaciju pregledava Komisija.

17 svibnja 2012, Organizatori ISTC-a:
Za sudionike konferencije imamo specijalnu smještajnu ponudu. U prilogu vam šaljemo informacije o hotelima i cijenama. Imate priliku naručiti službenu večeru (90 eura) u povijesnom mjestu - Vili Dalmaciji. I još jedna zanimljiva mogućnost je obilazak Splita s turističkim vodičem i večerom u restoranu Villa Rosina, 11 srpnja.

21 svibnja 2012, Organizatori ISTC-a:
Poštovani gospodine Đurić, Organizacijski odbor Prve međunarodne konferencije o društvenoj transformaciji sretan je izvijestiti vas da je vaš materijal prihvaćen.

19 lipnja 2012, Organizatori ISTC-a:
Molim vas da primite moje iskrene isprike, sa žaljenjem vas obavještavam da je naš znanstveni odbor nakon što je pregledao radove prijavljene za konferenciju, odlučio vaš govor ne uključiti u program konferencije.

25 lipnja 2012, Aljoša Đurić:
Prema nekim svetim principima, ne samo da ekonomija nije znanost, nego ona nije ni društvena. Znanost je veoma različita stvar od ideologije. Iako obje proizvode istinu, mi se ne igramo s jednom već s dvije vrste znanja. A onda kad dođe do pomanjkanja dokaza i cenzure informacija, tu je i racionalni čovjek koji ne pada ni na jednu ni na drugu serviranu propagandu.
Dragi Organizacijski Odbore ISTC-a, često se kaže da se ne može promijeniti ono s čim se izbjegava suočiti. Možda to može zvučati čudno, ali ni najmanje nismo začuđeni iznenadnim isključenjem prezentacijskog materijala "Percepcija Društveno-Ekonomske Problematike I Vizija Globalne Monetarne Reforme" iz službenog programa konferencije. Postojanje Udruge Crom Alternativna Razmjena više je nego bogato sličnim iskustvima. S naše strane, vaša tragikomična promjena odluke tumači se kao rezultat utjecaja više sile motiviran opasnošću od širenja među stanovništvom nevjerojatnih skrivenih činjenica o državi, zakonu, čovjeku, osobi, novcu, monetarnom sustavu, bankama i dugovima koje proizlaze ravno iz konjskih usta - vladinog ureda. Vuk je uvijek bio vuk samo zato što je ovca uvijek bila ovca; koristim ovu priliku da vas informiram da se ovdje naši putovi razdvajaju. Naš i dalje vodi prema konačnom oslobođenju od apsolutne diktature i ekonomskog ropstva. Addio.

administrator
Valutazione attuale: / 3
ScarsoOttimo 

'Riforma Monetaria Globale E La Trasformazione Della Società' - il materiale che contiene incredibili fatti nascosti riguardo la legge, il sistema monetario e l'uomo, improvvisamente è escluso dal programma ufficiale della Prima conferenza internazionale sulla trasformazione sociale tramite decisione del Comitato organizzatore.

17 aprile 2012, Organizzatori dell’ISTC:
Cari colleghi, sono lieto di rivolgermi con questo a voi in nome di "The 40 Foundation", un'organizzazione internazionale non governativa con sede a Parigi e Ginevra, che sostiene l'indipendenza della scienza, la transdisciplinarietà e la transizione globale verso una società più giusta ed ecologicamente sostenibile. Siamo lieti di annunciare che "The 40 Foundation", "New Economics Foundation" e "Global Round Table" organizzano sul tema "Energy Currency" il 10-12 luglio 2012 a Spalato (Croazia) "Prima Conferenza Internazionale Sulla Trasformazione Sociale". Lo scopo dell’evento è quello di inserire lo studio di sistemi monetari alternativi all'interno del pensiero economico ufficiale e introdurre la riforma monetaria globale sull'agenda politica. Quindi, se avete la possibilità di consegnare documenti rilevanti e presentazioni, sarà nostro piacere di invitarvi a partecipare a questa conferenza in qualità di relatore.

9 maggio 2012, Organizzatori dell’ISTC:
La Vostra presentazione è in fase di esame da parte della Commissione.

17 maggio 2012, Organizzatori dell’ISTC:
Per i partecipanti alla conferenza abbiamo un'offerta speciale di alloggio. Alleghiamo di seguito i dettagli su alberghi e prezzi. Avete l'opportunità di ordinare cena ufficiale (90 euro) in una zona storica - Villa Dalmazia. E un'altra possibilità interessante è la visita guidata della città di Spalato, 11 luglio, con la cena nel ristorante Villa Rosina.

21 maggio 2012, Organizzatori dell’ISTC:
Caro Signor Duric, il Comitato organizzatore della Prima conferenza internazionale sulla trasformazione sociale è lieto di informarvi che il vostro materiale è stato accettato.

19 giugno 2012, Organizzatori dell’ISTC:
Siete pregati di accettare le mie scuse più sincere, sono spiacente di informarvi che il nostro comitato scientifico ha esaminato i documenti presentati per la conferenza e ha deciso di non includere il vostro discorso nel programma della conferenza.

25 giugno 2012, Aljosa Duric:
Secondo alcuni sacri principi, non solo l'economia non è una scienza, ma non è neanche sociale. La scienza è una cosa molto diversa dall'ideologia. Anche se entrambe producono la verità, non stiamo giocando con uno ma con due tipi di conoscenza. E poi quando c'è la mancanza di prove e la censura delle informazioni, arriva l'uomo razionale che non casca ne sull'una ne sull'altra propaganda servita.

Caro Comitato Organizzatore della ISTC, si dice spesso che non si può cambiare quello che si evita di affrontare. Può sembrare strano, ma non siamo affatto sorpresi dalla improvvisa esclusione del materiale di presentazione "Percezione Della Problematica Socio-Economica E Visione Di Riforma Monetaria Globale" dal programma ufficiale della conferenza. L'esistenza dell'Associazione Crom Scambio Alternativo è più che ricca di esperienze simili. Da parte nostra, vostra tragicomica modifica della decisione é interpretata come risultato dell'influenza di una forza maggiore, motivata dal pericolo di diffondere tra la popolazione gli incredibili fatti nascosti riguardo lo stato, la legge, l'uomo, la persona, il denaro, il sistema monetario, le banche e il debito, che provengono direttamente dalla bocca del cavallo - ufficio del governo. Lupo è sempre stato il lupo semplicemente perché la pecora è sempre stata la pecora; colgo l’occasione per informarvi che a questo punto le nostre strade si separano. La nostra continua a portare verso la definitiva liberazione dalla dittatura assoluta e dalla schiavitù economica. Addio.

administrator
Valutazione attuale: / 7
ScarsoOttimo 

What is state, what is the difference between a man and a person and on what is relationship between a man and a state based on? What is currency, how does monetary system function and why is money issued and distributed in this exact way? It is really strange that the wider audience that has recently been disgusted with bank robberies now starts to justify such acts.

How much is a life of a single citizen worth to a country, and how much to himself? How much is a million dollars worth to a man in desert, and how much a glass of water? How much is a kilogram of diamonds worth to a man on a deserted island, and how much one decent lunch? How much is a fridge worth to an Eskimo, and how much a heating unit? What is happening with a concept of value if instead of "how much" we ask ourselves "of what" and "why that in particular" as a crucial question? Is the ultimate success we all strive for to be rich or to be happy? What about a marketplace of products and services where everyone can express the value in anything - what do you think about that, how much compatible with fair trade principals is this way of business?

administrator
Valutazione attuale: / 2
ScarsoOttimo 

Što je država, koja je razlika između čovjeka i osobe i na čemu se zasnivaju odnosi "država - osoba - čovjek"? Što je valuta, kako funkcionira monetarni sustav i zašto se novac izdaje i distribuira baš na taj način? Zaista je jako čudno kako sve šira publika koja je do nedavno s gađenjem gledala na pljačku banaka, sad odjedanput taj čin počinje opravdavati.

Koliko život jednog građanina vrijedi državi, a koliko njemu samome? Koliko čovjeku u pustinji vrijedi milijun dolara, a koliko čaša vode? Koliko čovjeku na pustom otoku vrijedi kilogram dijamanata, a koliko jedan dobar ručak? Koliko Eskimu vrijedi frižider, a koliko grijalica? Što se dešava s konceptom vrijednosti ako si umjesto "koliko" kao ključno pitanje postavimo "čega" i zašto baš toga? Uspjeh prema kojemu svaki čovjek teži, znači postati bogat ili postati sretan? A tržnica proizvoda i usluga na kojoj svako može izraziti vrijednost u bilo čemu - što mislite o tome, koliko je biznis na ovaj način kompaktibilan s fair trade načelima? 

administrator
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

Cos'è lo Stato, qual è la differenza tra un uomo e una persona, e su che cosa si basano le relazioni "stato - persona - uomo"? Cos'è la moneta, come funziona il sistema monetario e perché il denaro viene emesso e distribuito proprio in tale modo? È davvero molto indicativo che il sempre più ampio pubblico, che fino a poco tempo fa guardava con disgusto le rapine delle banche, ora improvvisamente inizia a a giustificare questi atti.

Quanto la vita di un cittadino vale per lo stato, e quanto per lui stesso? Quanto, all'uomo lasciato nel deserto, vale un milione di dollari, e quanto un bicchiere d'acqua? Quanto all'uomo su un isola deserta vale un chilogrammo di diamanti, e quanto un buon pranzo? Quanto a un Eschimese vale un frigorifero, e quanto una stufa? Cosa succede al concetto di valore se invece del "quanto", come domanda fondamentale, ci poniamo "di che cosa" e perché proprio questo o quell'altro? Il successo al quale ogni uomo aspira, è quello di diventare ricchi o di diventare felici? E un mercato di prodotti e servizi dove ognuno può esprimere il valore in qualsiasi forma egli desideri - cosa ne pensate di questo, quanto e fare business in questo modo compatibile con i principi dello fair trade?

administrator
Valutazione attuale: / 10
ScarsoOttimo 

Uzajamno poštovanje i solidarnost temelji su na kojima je pokrenuta novoosnovana Banka Vremena Zagreb, nekonvencionalni ekonomski model kroz kojeg članovi mogu razmjenjivati talente i vještine u vremenskim jedinicama umjesto u tradicionalnom zakonskom sredstvu plaćanja, to jest oružju globalne financijske elite za masovno porobljavanje ljudske populacije. Alternativni način postojanja i djelovanja na kojeg su se usudili ovi zagrepčani, korak je bliže prema poštenoj samoodrživoj lokalnoj zajednici na tom području Hrvatske. Aktivnosti, vijesti i događaji vezani za Banku Vremena Zagreb mogu se pratiti na sljedećoj Facebook stranici: http://www.facebook.com/groups/307938085939441

 

administrator
Valutazione attuale: / 12
ScarsoOttimo 

More and more people are aware of the fact that unfair and obsolete debt based monetary system is a primary cause of most problems on this planet. It is obvious that humanity must change the money currently in use, money is a logical key to the whole economy. Monetary reform that will occur soon is actually based on study and experimentation in searching for feasible projects of better, fair and sustainable currency systems in the first place. Crom Alternative Exchange Association - organization that manages functioning of worth appraisal and exchange system "Crom Alternative Currency System", has been invited to participate in the "First International Social Trasformation Conference on Energy Currency" which will be held from 10 to 12 July in Split (Croatia).

"Energy Currency - First International Social Transformation Conference" is an initiative launched by The 40 Foundation, New Economics Foundation and Global Round Table. The ultimate aim of the First International Social Trasformation Conference on Energy Currency is to place the study of alternative monetary systems within mainstream economic thinking and put global monetary reform onto the political agenda.

administrator
Valutazione attuale: / 5
ScarsoOttimo 

Sve je više ljudi kojima je kristalno jasno da je nepošten i zastarjeli monetarni sustav baziran na dugu primarni uzrok većine problema na ovoj planeti. Sasvim je očigledno da čovječanstvo mora promijeniti novac kojim se koristi, novac je logični ključ cijele ekonomije. Monetarna reforma koja će uskoro nastupiti, trenutno se zasniva na istraživanju i eksperimentiranju u potrazi za izvedivim projektima boljih, poštenijih i prije svega održivih valutnih sustava. Udruga Crom Alternativna Razmjena - organizacija koja upravlja funkcioniranjem sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti "Sustav Alternativne Valute Crom", pozvana je sudjelovati u održavanju "Prve Međunarodne Konferencije O Društvenoj Transformaciji" (10 - 12 Srpanj 2012, Split - Hrvatska).

"Energetska Valuta - Prva Međunarodna Konferencija O Društvenoj Transformaciji", inicijativa je koju pokreću organizacije The 40 Foundation, New Economics Foundation i Global Round Table. Cilj održavanja događaja je proučavanje alternativnih monetarnih sustava plasirati unutar glavne struje ekonomskih razmišljanja i ubaciti globalnu monetarnu reformu u politički dnevni red.

administrator
Valutazione attuale: / 6
ScarsoOttimo 

Sempre più gente è consapevole del fatto che un sistema monetario obsoleto ed iniquo basato sul debito sia la causa primaria della maggior parte dei problemi mondiali. E' ovvio che l'umanità deve cambiare il denaro attualmente in uso, considerato che il denaro è la chiave di volta dell'intera economia. La riforma monetaria che  presto avverrà è attualmente basata sullo studio e sulla sperimentazione nella ricerca di progetti fattibili di sistemi di valuta migliori, equi e in primo luogo sostenibili. L'Associazione Crom Scambio Alternativo – organizzazione che gestisce il funzionamento del sistema di stima del valore e dello scambio "Crom Sistema Di Moneta Alternativa" è stata invitata a partecipare alla "Prima Conferenza Internazionale Sulla Trasformazione Sociale" riguardo al tema delle “Energy Currency” che si terrà dal 10 al 12 luglio a Spalato (Croazia).

"Energy Currency - Prima Conferenza Internazionale Sulla Trasformazione Sociale" è un'iniziativa lanciata da The 40 Foundation, New Economics Foundation and Global Round Table. L'obiettivo finale della “First International Social Trasformation Conference on Energy Currency” è quello di mettere lo studio di sistemi monetari alternativi all'interno del pensiero economico ufficiale e introdurre la riforma monetaria globale sull'agenda politica.

« StartPrev12345678910NextEnd »

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4063 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts