Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Dokumenti
Statut Udruge Crom Alternativna Razmjena                                                                                            STATUT UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENAI - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Udruga Crom Alternativna Razmjena (nastavno: Udruga) je oblik dobrovoljnog udruživanja fizičkih i pravnih osoba radi zaštite, promicanja i ostvarivanja općih društvenih interesa i ciljeva sukladno odredbama ovog Statuta.

Udruga je neprofitabilna socijalno-humanitarna organizacija kojom upravljaju njeni članovi.

Udruga je nevladina organizacija i nedjeljiva je svojina koja kao cjelina pripada svim njenih članovima.


1. Naziv i Sjedište Udruge

Članak 2.

Naziv Udruge glasi:

Udruga Crom Alternativna Razmjena (na engleskom: Crom Alternative Exchange Association).


Članak 3.

Dok Udruga ne osigura odgovarajući radni prostor, sjedište ima u Puli, Viška 14.

Sukladno odredbi prethodnog stavka, o promjeni sjedišta odlučit će nadležno tijelo Udruge.


2. Pravna Osobnost Udruge

Članak 4.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Udruga se upisuje u registar udruga pri nadležnom Uredu državne uprave Županije Istarske u Puli.

Udruga ima žiro-račun, a u svom djelovanju može otvarati i koristiti se i drugim računima u domaćoj i stranoj valuti isključivo na svoje ime.


3. Zastupanje i Predstavljanje

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik Udruge, a predstavljaju je i Predsjednik i Tajnik Udruge.

U okviru pismenih ovlaštenja koja izdaje Predsjednik Udruge, zastupanje i predstavljanje Udruge u iznimnim slučajevima mogu obavljati i druge osobe.

Na temelju posebnog ovlaštenja Predsjednika Udruge, Udrugu u njenim ispostavama zastupaju i predstavljaju voditelji ispostave na području za koje je ispostava formirana.


4. Obilježja Udruge

Članak 6.

Udruga ima svoj logotip u obliku kružnice isprepletene s naopako okrenutim trokutom. Kružnica predstavlja Planetu Zemlju, naopako okrenuti trokut simbolizira demokratsko društveno upravljanje, a njegove dugine boje na kojima je ispisan naziv CROM predstavljaju zastavu mira.

Udruga ima svoj pečat. Pečat je pravokutnog oblika i sadrži puni naziv Udruge. Dimenzije pečata su sljedeće: 1,8 x 4,7 cm.

Ispostave Udruge u drugim zemljama će koristiti pečat s nazivom Udruge prevedenim na službeni jezik odnosne zemlje.

Način uporabe i zaštite pečata pobliže uređuje Predsjednik Udruge posebnim aktom.II - CILJEVI, DJELATNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

Članak 7.

Ciljevi Osnivanja Udruge

Ciljevi Udruge su: razvijanje cjelovite kolektivne svijesti o čovjeku i životu; dovođenje u sklad duha i tijela s okruženjem; humanitarni, kulturni, socijalni, ekološki i društveno-ekonomski razvoj članova Udruge i ostalih zainteresiranih subjekata.


Članak 8.

Djelatnosti Udruge

Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

- istraživanje i eksperimentalna provjera mogućnosti spoznaja dobivenih na područjima koja su zacrtana u osnivačkim ciljevima Udruge,

- razmjena teoretskih i praktičnih iskustava i saznanja iz prethodne alineje kroz suradnju sa znanstvenim radnicima, stručnim i drugim institucijama i udrugama, te ostalim zainteresiranim subjektima,

- izdavanje i tiskanje časopisa, biltena, tematskih publikacija, promotivnih i ostalih materijala.III - ČLANSTVO U UDRUZI

1. Stjecanje Svojstva Člana Udruge

Članak 9.

U Udruzi postoji samo redovito članstvo.
Redovitim članom Udruge može postati:

- Registrirana Pravna Osoba, uz uvjet da ima vlastitu E-mail adresu,

- Svaka Fizička Osoba/Građanin stariji od 18 godina koji upisom u Udrugu potvrđuje da je u radnom odnosu ili ako je nezaposlen da je uredno prijavljen tijelu nadležnom za evidenciju osoba koje nisu u radnom odnosu; da pripada posebnoj kategoriji osoba koje primaju socijalnu pomoć (na primjer invalid, ako je to činjenica); da je umirovljenik ako jeste ili da uredno završava svaku godinu studija u školskom ili sličnom okruženju, uz uvjet da ima vlastitu E-mail adresu.

Popis Članova Udruge s njihovim općim podacima je u obliku računalne evidencije o kojoj brigu vodi Tajnik Udruge.


Članak 10.

Udruga po potrebi može uvesti plaćanje članarine i mijenjati njen iznos.


Članak 11.

Upisom u Udrugu, član potvrđuje vjerodostojnost osobnih podataka i obvezuje se na poštivanje dobronamjernog korištenja usluga koje Udruga nudi.

Nadležno tijelo Udruge po potrebi može provoditi kontrolu vjerodostojnosti osobnih podataka pojedinih članova.


2. Prava i Obveze Člana Udruge

Članak 12.

Član Udruge ima pravo i obvezu da:

- sukladno važećim propisima poštuje i sprovodi Statut Udruge i njene opće i sve druge akte,

- redovno plaća članarinu ako je plaćanje članarine uvedeno,

- bira i bude biran u Tijela Udruge,

- sudjeluje u donošenju odluka,

- sudjeluje u aktivnostima Udruge utemeljenim na programskim ciljevima i zadacima,

- upozorava na nepravilnosti u radu Udruge,

- namjenski koristi objekte, rekvizite, opremu i ostale pogodnosti koje mu kao članu Udruge pripadaju,

- čuva materijalna sredstva, službene tajne i ugled Udruge,

- uredno i na pogodan način bude obaviješten o planskim zadacima i aktivnostima Udruge, radu njenih tijela i financijskom poslovanju,

- prijavljuje promjene osobnih podataka.


3. Prestanak Članstva u Udruzi

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- jednostranim istupanjem člana,

- brisanjem s Popisa Članova i zatvaranjem Korisničkog Računa,

- isključenjem člana,

- smrću člana.


Članak 14.

Član Udruge gubi taj status jednostranim istupanjem kroz izričito usmeno ili pismeno očitovanje da više ne želi biti član Udruge, o čemu odluku donosi Predsjednik Udruge.

U slučaju da neki član 2 godine uzastopno ne plaća eventualnu članarinu, njegovo članstvo u Udruzi prestaje donošenjem Odluke Predsjednika Udruge o brisanju tog člana s Popisa Članova Udruge.

Smrću člana Udruge, u naravi prestaje i njegovo članstvo u Udruzi, nakon čega se postupa sukladno odredbi prethodnog stavka.


Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje isključenjem člana zbog:

- izbjegavanja obveza utemeljenih na odredbama ovog Statuta, te općim i pojedinačnim aktima organa Udruge,

- ponašanja koje usporava ili onemogućava ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Udruge,

- neopravdanog izostanka s organiziranog susreta u kojem je trebao biti aktivni sudionik,

- neprimjerenog ponašanja prema ostalim članovima Udruge, prijateljima Udruge ili trećim osobama, koje može štetiti odnosima u Udruzi ili njenom ugledu kao afirmirane organizacije,

- materijalne štete nanesene Udruzi namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Odluku o isključenju uz obrazložen prijedlog Tajnika Udruge, donosi Predsjednik Udruge.

Član Udruge o čijem se isključenju odlučuje ima pravo na obranu.

Protiv Odluke o isključenju može se uložiti žalba redovnoj ili izvanrednoj Skupštini Udruge, u roku od 15 dana po njenoj dostavi.

Dostava se smatra izvršenom objavljivanjem Odluke o isključenju na oglasnoj ploči Udruge, ukoliko nije moguća dostava na ruke.

Odluka Skupštine je konačna.IV - TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Svaki član tijela Udruge ima pravo i dužnost da inicira aktivnosti za učinkovitije obavljanje djelatnosti u svrhu realizacije ciljeva Udruge kao osnovnog polazišta njenih i općih interesa.


Tijela Upravljanja Udruge su:

1. Skupština,

2. Predsjednik Udruge,

3. Tajnik Udruge,

4. Nadzorni odbor.


Izabrana, odnosno imenovana tijela Udruge, za svoj rad su odgovorna Skupštini koja ih je izabrala, odnosno imenovala.

Sukladno odredbi prethodnog stavka, svako inokosno tijelo i svaki član kolektivnog tijela Udruge je osobno odgovoran za svoj rad i za rad tijela čiji je član.

 
1. Skupština Udruge

Članak 17.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi članovi Udruge.

Ovisno o sadržaju dnevnog reda i razdoblju u kojem se održava, Skupština može biti redovna, izborna odnosno generalna ili izvanredna.

Redovna Skupština se u pravilu održava jednom godišnje, u svrhu donošenja financijskog plana i usvajanja završnog računa.

Izborna odnosno Generalna Skupština se u pravilu održava u razdobljima u kojima ističe mandat članovima organa čiji je izbor ili imenovanje u njenoj nadležnosti (svake 4 godine).

Izvanredna Skupština se održava po potrebi radi odlučivanja o pitanjima čija rješenja ne trpe odlaganja, a spadaju pod njenu nadležnost.

S obzirom na njenu izuzetnost glede sadržaja dnevnog reda, Izvanrednu Skupštinu mogu sazvati samo Predsjednik Udruge, Nadzorni odbor Udruge ili 1/5 članova Udruge.

Generalna Skupština svojim dnevnim redom obuhvaća uglavnom sadržaje svake od Skupština iz prethodnih stavaka ovoga članka, stoga se i njeno održavanje u pravilu poklapa s održavanjem Izborne Skupštine.


Članak 18.

Skupštinu Udruge saziva Predsjednik Udruge pismenim pozivom objavljenim na oglasnoj ploči i/ili na drugi primjeren način, najmanje osam dana prije njenog održavanja.

Poziv iz prethodnog stavka sadrži mjesto, datum, vrijeme i način održavanja Skupštine, te dnevni red s obrazloženjem pojedinih točki - tamo gdje je to nužno i u obimu dostatnom za njihovo razumijevanje u cilju donošenja kvalitetnih odluka.


Članak 19.

Skupština može započeti s radom ako joj prisustvuje natpolovična većina članova Udruge, a odluke donosi natpolovičnom većinom broja glasova prisutnih članova.

Skupština je valjana ako se na prijedlog Predsjednika Skupštine njeno održavanje odloži za sat vremena, a prisustvuje joj natpolovična većina Članova Udruge.

U slučaju da ni nakon odlaganja održavanja sjednice za jedan sat ne bude dostatan kvorum, Skupština se odgađa za najmanje 8 dana i ponovo održava s istim dnevnim redom.

Skupština može biti održana i na načine koje omogućuje moderna tehnologija (na primjer audio ili video konferencije i slično).


Članak 20.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Udruge ili Zamjenik Predsjednika.

Odluke na Skupštini se donose glasanjem.

Donesene odluke se objavljuju analogno odredbi čl.18.st.1. ovog Statuta.


Članak 21.

Skupština Udruge je nadležna da:

- donosi Statut i druge opće akte Udruge, te njihove izmjene i dopune,

- utvrđuje programske ciljeve i zadatke Udruge, te smjernice za rad i djelovanje njenih članova,

- donosi financijski plan, usvaja financijska izvješća i godišnji obračun,

- bira, opoziva i razrješava dužnosti Predsjednika Udruge, Zamjenika Predsjednika Udruge, Tajnika Udruge, Predsjednika Nadzornog Odbora i članove Nadzornog Odbora,

- razmatra i usvaja izvješća o radu organa koje je birala ili imenovala,

- bira, opoziva i razrješava dužnosti i druga stalna i/ili privremena tijela, te osobe ovlaštene za zastupanje Udruge i raspolaganje njenim sredstvima,

- odlučuje o prestanku postojanja Udruge,

- odlučuje o drugim pitanjima koja su joj dana u nadležnost važećim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.


Članak 22.

O radu Skupštine se vodi zapisnik koji sadrži potpise predsjedavajućeg i zapisničara, te podatke o mjestu, datumu, vremenu i načinu njenog održavanja, broju prisutnih članova, točkama dnevnog reda, donesenim odlukama i zaključcima, načinu glasanja i broju glasova po svakoj točki dnevnog reda, o raspravi - samo ako se izričito zahtjeva da ona bude unesena u zapisnik, te o vremenu završetka rada Skupštine.

O radu skupštine i ostalih organa se vodi poseban arhiv o kome brine Tajnik Udruge.

Skupština može način svog rada i odlučivanja pobliže urediti Poslovnikom.


2. Predsjednik Udruge

Članak 23.

Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu u skladu s odredbom članka 5. ovog Statuta. Po funkciji je odgovorna osoba za rad Udruge u cjelini. Predsjednik Udruge je ujedno i Predsjednik Skupštine Udruge. Predsjednik Udruge izdaje i potpisuje naloge za provedbu financijskog plana i drugih odluka Skupštine; provodi, koordinira i nadzire provedbu programskih ciljeva i zadataka Udruge; imenuje Predstavnike Udruge, te obavlja i ostale poslove primjerene toj funkciji.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednika Udruge u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje Zamjenik Predsjednika Udruge.

Predsjednika Udruge imenuje Skupština Udruge, na rok od 4 godine. Broj mandata Predsjednika Udruge je neograničen.


3. Nadzorni Odbor

Članak 24.

Nadzorni Odbor provodi nadzor nad sveukupnim funkcioniranjem i poslovanjem Udruge.

Nadzorni Odbor čine Predsjednik Nadzornog Odbora i 2 dva člana koje imenuje Skupština Udruge za razdoblje od 2 godine, bez ograničenja broja mandata.

Nadzorni Odbor radi u sjednicama koje saziva i njima rukovodi Predsjednik Nadzornog odbora.

U Nadzorni Odbor ne mogu biti izabrane osobe koje su imenovane u druga stalna ili privremena tijela Udruge.

Po svojoj funkciji, Predsjednik Nadzornog Odbora je ovlašten i dužan prisustvovati sjednicama Skupštine Udruge, te sudjelovati u raspravama koje prethode donošenju odluka i zaključaka. Predsjednik Nadzornog Odbora ima pravo glasa.


Članak 25.

Nadzorni Odbor je nadležan i ovlašten za:

- provođenje nadzora nad primjenom važećih propisa, odredbi ovog Statuta i drugih općih akata u radu i poslovanju Udruge kao pravne osobe; kontrolu nad radom organa Udruge i članova tih organa,

- provođenje nadzora nad ostvarivanjem financijskog plana i namjenskog korištenja sredstava,

- upućivanje na samokontrolu kako prilikom donošenja zaključaka i odluka, tako i prilikom njihove provedbe,

- predlaganje mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti,

- obavljanje i drugih poslova koji po svojoj naravi spadaju u djelokrug rada Nadzornog Odbora,

- podnošenje izvješća Skupštini Udruge o svom radu, najmanje jednom godišnje.

Sukladno odredbi prethodnog stavka, Organi i tijela Udruge te njihovi članovi osobno, dužni su staviti na raspolaganje Nadzornom Odboru svu dokumentaciju i sve ostale podatke neophodne za provedbu kontrole nad njihovim radom.


4. Tajnik Udruge

Članak 26.

O obavljanju administrativno-stručnih poslova Udruge skrbi Tajnik Udruge. Tajnika Udruge imenuje Skupština Udruge.

Po ovlaštenju Predsjednika Udruge, Tajnik Udruge može obavljati i druge poslove.

Za Tajnika Udruge može biti imenovana osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu općeg usmjerenja, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije kažnjavana za kaznena djela koja predstavljaju zapreku obavljanju ove dužnosti.

U svom djelokrugu rada, Tajnik provodi odluke i zaključke tijela Udruge, i u tom kontekstu obavlja sljedeće poslove:

- organizira Skupštinu i sjednice organa i ostalih tijela Udruge, priprema pozive i materijale za te sjednice te brine o njihovoj pravovremenoj dostavi i/ili objavljivanju, vodi zapisnike na tim sjednicama, u suradnji i po uputama osoba koje rukovode tim tijelima izrađuje i objavljuje donesene odluke i zaključke i sl.,

- koordinira rad upravnih tijela i ostalih organa Udruge,

- preuzima i signira poštu naslovljenu na Udrugu, u suradnji i po uputama osoba na koje je pošta naslovljena sastavlja odgovore i brine o njihovoj otpremi,

- skrbi o pismohrani/arhiviranju dokumentacije Udruge,

- vodi potrebnu evidenciju (knjigu prijema i otpreme pošte Udruge, Popis/Evidenciju Članova Udruge, kalendar realizacije planiranih poslova i dr.),

- skrbi o zakonitosti rada Udruge i namjenskom korištenju njenih sredstava,

- obavlja i druge administrativno-stručne poslove koji po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug rada, ili ih treba obaviti po nalogu Predsjednika Udruge ili Predsjednika Nadzornog Odbora,

- Po ovlaštenju Predsjednika Udruge, Tajnik Udruge za potrebe administrativnog poslovanja može disponirati financijskim sredstvima Udruge.V - SREDSTVA ZA RAD UDRUGE

Članak 27.

Sredstva za rad i djelovanje, Udruga namiče:

- kroz članarine,

- kroz dotacije, donacije i sponzorstva,

- kroz promidžbe (reklama i propaganda, razne publikacije i sl.),

- iz ostalih izvora, u skladu s važećim propisima o obavljanju gospodarskih djelatnosti u svrhu ostvarenja programskih ciljeva i zadataka.


Članak 28.

Sredstva Udruge se raspoređuju godišnjim financijskim planom kojeg donosi Skupština Udruge.

O korištenju sredstava iz prethodnog stavka odlučuju izravni nalogodavci - Predsjednik Udruge odnosno Zamjenik Predsjednika Udruge u njegovom odsustvu, te sukladno njihovoj namjeni i Tajnik Udruge.

U skladu s važećim propisima, sredstva Udruge i promjene nastale u njenom materijalnom i financijskom poslovanju se obavezno knjiže, a gotovina pohranjuje na posebnom računu.

Knjigovodstvo Udruge se vodi u Udruzi, ili se temeljem Odluke Skupštine Udruge povjerava subjektu ovlaštenom za obavljanje te djelatnosti.VI - OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

Članak 29.

Uz Tajnika Udruge, u svrhu kvalitetnog obavljanja stručnih i njima sličnih poslova, Udruga može formirati Stručnu Službu te odnose, prava, obveze i odgovornosti urediti posebnim aktom.

Ovisno o potrebama, okolnostima i mogućnostima, u skladu sa zakonom, Udruga za obavljanje stručnih i njima sličnih poslova može isplaćivati plaće, naknade troškova i druge oblike primanja.


Članak 30.

U skladu sa zakonom, stručne i njima slične poslove koje nije u stanju obaviti samostalno, Udruga kroz sklapanje sporazuma i ugovora može povjeriti drugim organizacijama i pojedincima.


VII - JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 31.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada se ostvaruje kroz:

- pravo svih članova Udruge da pravovremeno i istinito budu obaviješteni o cjelokupnom radu i djelovanju Udruge,

- pravo društvenih i drugih zainteresiranih subjekata da u skladu s prethodnom alinejom jednako tako budu obaviješteni,

- izdavanje vlastitih biltena i drugih publikacija,

- sukladno važećim propisima, javni tisak i druga sredstva javnog priopćavanja prigodom održavanja Skupština, raznih jubileja i ostalih manifestacija.VIII - PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

Udruga prestaje postojati:

- Odlukom Skupštine o prestanku rada Udruge,

- ako djeluje suprotno odredbama ovog Statuta i ne ispunjava programske ciljeve i zadatke,

- ako Skupština Udruge nije sazvana u roku od 18 mjeseci nakon održavanja prethodne Skupštine,

- ako se nad Udrugom pokrene postupak likvidacije ili stečaja, u kom slučaju će se s njenim sredstvima postupiti sukladno odredbama zakona i ovog Statuta.


Članak 33.

U slučaju prestanka njenog postojanja, imovina Udruge se nakon eventualnih namirenja vjerovnika i troškova postupka poklanja drugim udrugama koje obavljaju djelatnosti od društvene koristi ili imaju slične ciljeve.IX - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Izmjene i dopune ovog Statuta i drugih općih akata Skupštine Udruge se donose na isti način i u postupku po kojem su ti akti čije se izmjene i dopune predlažu, doneseni.

Izmjene i dopune općih akata, u pismenoj formi, mogu inicirati svi organi i tijela Udruge ili najmanje 1/5 članova Udruge.

Ako odredbama ovog Statuta nije drugačije uređeno, opći akti se donose većinom prisutnih članova Udruge.


Članak 35.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a njegova primjena započinje upisom Udruge u registar nadležnog tijela Uprave utvrđenog zakonom, ili na dan objave informacije o početku djelovanja Udruge na Oglasnoj Ploči.